Tilbage

Handelsbetingelser

Betaling

VETO ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i EUR. Euro og er incl. moms.

VETO ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering

VETO ApS leverer bestilte vare i henhold til de opgivne leveringstider som er angivet på ordrebekræftelsen eller i Webshoppen. VETO ApS kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos fragtfirmaet.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

VETO ApS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:
VETO ApS
Brohusgade 17, 5. mf.
2200 KBH N
Danmark

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren. Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på info@domæne.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du her (INDSÆT LINK TIL FORTRYDELSESFORMULAR)

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@domæne.dk

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@domæne.dk

Terms and Conditions

Payment

VETO ApS accepts payment with Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, and JCB. Payment will only be charged to your account when the item is shipped. All amounts are in EUR and include VAT.

VETO ApS uses an approved payment server that encrypts all your card information with SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that your information cannot be read.

Delivery

VETO ApS delivers ordered goods according to the specified delivery times as indicated in the order confirmation or on the website. VETO ApS cannot be held responsible for delays with the shipping company.

Warranty

A 2-year warranty is provided in accordance with the Sale of Goods Act. Our warranty covers material and/or manufacturing defects. The warranty does not cover faults or damages caused by incorrect operation of the product or service.

VETO ApS will cover return costs to a reasonable extent.

For returns, please contact and send complaints to:
VETO ApS
Brohusgade 17, 5th floor
2200 KBH N
Denmark

Cash-on-delivery packages are not accepted.

Refund

If a refund has been agreed upon, please provide your bank details so we can transfer the agreed amount.

Right of Withdrawal

A full 14-day right of withdrawal is granted for goods purchased in our Webshop. The period is calculated from the day you receive the order. You must cover return costs.

Withdrawal must be notified to us within 14 days of purchase, and the return of the shipment must be completed within 14 days from the withdrawal date.

Notification should be sent via email to info@domain.dk. In the notification, please make it clear that you wish to exercise your right of withdrawal. You can also choose to use our standard withdrawal form and include it with the return. You can find it here (INSERT LINK TO WITHDRAWAL FORM).

The condition of the item when returning it

You are only liable for any deterioration in the value of the item that results from handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics, and the way it works. In other words, you can try the item in the same way as if you tried it in a physical store.

If the item is tested beyond what is described above, we consider it used, which means that upon withdrawal of the purchase, you will only receive a portion or none of the purchase amount back, depending on the commercial value of the item.

Complaint Options - Overview and Links:

If you have a complaint about a product purchased in our Webshop, you can send a complaint to:
Center for Dispute Resolution
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg

You can file a complaint with the Center for Dispute Resolution through the Complaints Portal of Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

If you are a consumer residing in another EU country, you can submit your complaint to the EU Commission's online complaint platform.

The platform can be found here: http://ec.europa.eu/odr

If you file a complaint there, please provide our email address: info@domain.dk.

If you have a complaint about a product purchased in our Webshop, you can send a complaint to:
Center for Dispute Resolution
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg

You can file a complaint with the Center for Dispute Resolution through the Complaints Portal of Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

If you are a consumer residing in another EU country, you can submit your complaint to the EU Commission's online complaint platform.

The platform can be found here: http://ec.europa.eu/odr

If you file a complaint there, please provide our email address: info@domain.dk.